Vanliga frågor.

Förhoppningsvis hittar du svaret på din fråga här. Tveka inte att höra av dig annars!

Generellt innehåll i Småföretagsförsäkringen?

De grundskydd vi erbjuder dig som småföretagare är:

• Egendomsförsäkring.

• Avbrottsförsäkring.

• Ansvarsförsäkring.

• Rättsskyddsförsäkring.

Prisbasbelopp?

Det är en summa som fastställs årligen av regeringen. Beloppet är tänkt att ge en indikation om prisutvecklingen i samhället. Det används ofta i samband med uträkningar inom bland annat försäkring, pension och beskattning.

Egendomsskydd?  (Fastighet)

Egendomsskyddet innebär att din försäkring kan ge ersättning om något händer den försäkrade byggnaden. Till exempel:

 • Brand, explosion och elskador, åsknedslag, skador av storm, hagel, jordskred och översvämning.
 • Stöld och skadegörelse vid inbrott och rån. Även vattenskador på grund av läckage från ledningssystem.
 • Skador på glas med en yta på mindre än fem kvadratmeter. Även skador som sker vid transport med dina egna fordon.

Egendomsskydd? (Småföretag)

I Småföretagsförsäkringen kan egendomsskyddet ge dig rätt till ersättning vid bland annat:

 • Brand. (Brandförsäkringen omfattar även många andra skadehändelser: Elskador, storm- eller hagelskador och så kallade ”naturskador”, till exempel översvämningar och snötryck.)
 • * Vattenförsäkring.
 • * Inbrottsförsäkring.
 • * Rånförsäkring.
 • * Glasförsäkring.

Husbocksförsäkring?

Gäller för sanering och i vissa fall reparationer vid angrepp av husbock eller hästmyra (om det är angivet i ditt försäkringsbrev)..

Ohyresförsäkring och sanering?

Gäller för bekämpning av bostadsohyra i byggnader tänkta att användas som bostäder (om det är angivet i ditt försäkringsbrev).

Hyresförlustförsäkring?

Gäller om du efter ersättningsbar egendomsskada, eller vid oförutsett avbrott i tillförsel av el, vatten, gas eller värme, enligt lag måste reducera hyran för uthyrda lägenheter och lokaler. Försäkringen lämnar också ersättning, på upp till tio prisbasbelopp, om tillträde till fastigheten hindras genom avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet. Försäkringen ersätter dina hyresförluster under högst 24 månader.

Ansvarsförsäkring?

Ansvarsskyddet omfattar skadestånd för person- eller sakskador som uppstår i samband med den försäkrade verksamheten eller fastigheten – eller genom fel hos produkter som du levererat. Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. Högsta ersättning är tio miljoner kronor.

Maskinförsäkring?

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador (”haverier”) på system för värme, vatten, avlopp, gas och el i den försäkrade byggnaden (om det är angivet i ditt försäkringsbrev).

Rättsskydd?

Försäkringen betalar ombudskostnader i tvist kopplad till den försäkrade fastigheten eller verksamheten.

Avbrottsförsäkring?

Ersätter kostnader eller förluster som kan uppstå på grund av avbrott efter en ersättningsbar egendomsskada. Gäller under högst tolv månader från skadedagen.

Vilka villkor gäller för försäkringen?
Vid varje försäkring här på hemsidan finns uppdaterade villkor att ladda ner i pdf-form. I det dokumentet hittar du dessutom tips som hjälper dig att undvika onödiga risker. På Mina sidor och i ditt försäkringsbrev kan du se exakt vilka självrisk- och lösöresbelopp du valt.

Vad är ett aktsamhetskrav?
De flesta försäkringar gäller med något som kallas aktsamhetskrav. Det är krav som ställs på dig som försäkringstagare och person som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen – och din make/maka och annan familjemedlem. Aktsamhet innebär att vara försiktig.
Det kan till exempel handla om:

 • Att låsa dörrar och fönster
 • Att inte lämna eld eller levande ljus utan tillsyn
 • Att förvara och hantera dina saker på ett sätt som innebär minimal risk för skada
 •  Att vidta åtgärder så att vattenledningar och anslutna anordningar inte fryser sönder
 •  Att följa anvisningar från tillverkare, leverantör och installatör (för exempelvis båtar)
 • Att följa lagar och uppmaningar från myndigheter

Om du inte följer aktsamhetskraven kan din ersättning vid en skada sänkas. Men det är inte bara därför som de finns, utan minst lika mycket för att undvika skador överhuvudtaget.

Stöldbegärlig egendom?
Det kan till exempel vara smycken och klockor, antikviteter, konst, smartphones och datorer. För att försäkringen ska gälla och du ska kunna få ersättning vid stöld, måste du följa vissa regler när du hanterar den här sortens föremål (se ”Vad är aktsamhetskrav?”). Det kan till exempel vara svårt att få ersättning om stöldbegärlig egendom lämnats kvar i i ett fordon eller förvaras i ett förråd.

Stöldbegärlig egendom?
Det kan till exempel vara smycken och klockor, antikviteter, konst, smartphones och datorer. För att försäkringen ska gälla och du ska kunna få ersättning vid stöld, måste du följa vissa regler när du hanterar den här sortens föremål (se ”Vad är aktsamhetskrav?”). Det kan till exempel vara svårt att få ersättning om stöldbegärlig egendom lämnats kvar i i ett fordon eller förvaras i ett förråd.

Lösöre?
Kortfattat kan man säga att lösöre betyder saker. Till exempel möbler, kläder och elektronik. Sånt som du har i din bostad och skulle ta med dig om du flyttade. Värdet på lösöre bestäms utifrån det faktiska värdet, inte affektionsvärdet. Och för vissa föremål kan du behöva en egen sakförsäkring (det pratar vi igenom vid tecknandet).

Självrisk?
När du anmäler en ersättningsbar skada, beräknar vi hur mycket det kommer kosta att åtgärda den. Självrisken är den del av skadekostnaden som du enligt försäkringsvillkoren själv får stå för. Hur stor självrisken är kan bero på vilken försäkring du har och vad som har hänt. Titta i ditt försäkringsbrev för mer information om just din självrisk, eller hör av dig till oss så hjälper vi till. Vi kan även berätta mer om hur du gör för att betala självrisken vid en skada.

Fullvärdesförsäkring?
Om du har en fullvärdesförsäkring för en byggnad (till exempel ditt hus) finns det inte någon övre gräns på hur högt belopp du kan få i ersättning vid en skada. Du kan se om du har en byggnad med fullvärdesförsäkring i ditt försäkringsbrev.

Åldersavdrag?
Utöver självrisken kan även ett åldersavdrag dras från din ersättning vid en skada. Säg till exempel att ditt hus får en skada på en äldre byggnadsdel. Då kan ersättningen bli lägre än den hade blivit om en nybyggnation hade skadats, eftersom det görs ett avdrag för ålder och slitage.

Ekonomisk och medicinsk invaliditet?
När försäkringsbolag pratar om ekonomisk invaliditet menas att arbetsförmågan för en person har minskat med minst 50 procent, på grund av en sjukdom eller olycka. Medicinsk invaliditet är det som även kallas ”bestående skada” och innebär att din fysiska funktionsförmåga har fått en bestående nedsättning efter en olycka eller sjukdom.

Försäkringsbelopp?
Försäkringsbeloppet är det högsta belopp du kan få i ersättning vid en skada. Beloppet ska motsvara värdet på det som du har försäkrat. Du hittar ditt försäkringsbelopp i försäkringsbrevet. Du kan även ha en fullvärdesförsäkring för byggnad och då finns inget övre tak på ersättningen.

Dolda fel?
Den som säljer ett hus har upplysningsplikt. Säljaren är med andra ord skyldig berätta om dolda fel för köparen. Till dolda fel räknas alla fel och brister som säljaren känner till, men som det är svårt eller omöjligt för köparen och en besiktningsman att upptäcka. Säljaren har upplysningsplikt om alla dolda fel på fastigheten, oavsett om det rör mark, byggnader eller annat. Det här ansvaret regleras i lag. Du kan läsa mer om vad som räknas som dolda fel i Jordabalken (på riksdagens hemsida till exempel).

Hur anmäler jag en skada?
Det ska du alltid göra så snart som möjligt. Och omedelbart vid skador som kan kräva akuta åtgärder. Ring 0523-380 20 (kontorstid), 0705-13 80 20 (utanför kontorstid) eller fyll i formuläret här: Till Skadeanmälan!

Hur förebygger jag bränder?
Köp brandvarnare. Du ska ha minst en brandvarnare per våningsplan – och gärna en mellan varje våningsplan. Det är dessutom bra att sätta en extra brandvarnare i köket. Undvik att placera dem i närheten av ventilationsöppningar. Den bästa platsen är i mitten av rummet. Bor du i hyresrätt, så är det värdens ansvar att det finns brandvarnare i bostaden (om inte hyresavtalet säger något annat). Testa brandvarnarna. Ja, de gör ju ingen nytta om de inte funkar… Kolla funktionen nån gång i månaden och byt batterierna direkt när de börjar ta slut. Köp brandsläckare. Brandskyddsföreningen rekommenderar A- och B-klassade pulversläckare på minst 6-kilo. enligt SS-EN 3-7:2004. Har du båt med mer än 20 hk eller utrustning som avger öppen låga, ska den vara utrustad med en minst C-klassad, 2–3 kilos, godkänd pulversläckare. Och om båten är över tio meter, då ska du ha två. Köp brandfilt. Den är ett bra komplement till brandsläckaren. Brandskyddsföreningen rekommenderar brandfiltar på 120×180 cm.

Var försiktig. Håll alltid lite extra koll när du eldar, använder levande ljus eller lagar mat. Och se över elektriska installationer med jämna mellanrum.

Framförallt genom att följa de regler och föreskrifter som finns, både enligt lag och i dina försäkringsvillkor. Vi hjälper gärna till med en säkerhetsgenomgång på plats hos dig!

Vad är BSB för typ av bolag?
Vi är ett ”Ömsesidigt försäkringsbolag”. Så här definierar Finansinspektionen det begreppet: ”En särskild associationsrättslig företagsform som utgör en frivillig och öppen sammanslutning för fysiska och juridiska personer med syftet att tillgodose dessa personers försäkringsbehov.” Med andra ord: Vi ägs av kunderna och jobbar bara för att ge dem trygghet – inte för att tjäna pengar!

Var finns BSB?
Vi försäkrar bara bohuslänska hus, hem, båtar och företag. Men (av historiska skäl) går det faktiskt att teckna en BSB-försäkring i Partille också. Våra kontor hittar du i Kungshamn och Lysekil.

Vad ska jag tänka på vid renovering och nybyggnation?

 • Använd alltid en behörig, auktoriserad hantverkare.
 • Kontrollera att olika hantverkare samordnar sina arbeten.
 • Våga fråga om arbetet utförs enligt branschreglerna.
 • Begär anbud, skriv avtal och dokumentera arbetet
 • Du har alltid rätt att få intyg och andra validitetsdokument på jobbet som gjorts.
 • Hör gärna av dig till oss för tips och råd!