Vad är ett aktsamhetskrav?

De flesta försäkringar gäller med något som kallas aktsamhetskrav. Det är krav som ställs på dig som försäkringstagare och person som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen, och din make/maka och annan familjemedlem. Aktsamhet innebär att vara försiktig.

Det kan till exempel handla om:

  • Att låsa dörrar och fönster
  • Att inte lämna eld eller levande ljus utan tillsyn
  • Att förvara och hantera dina saker på ett sätt som innebär minimal risk för skada
  • Att vidta åtgärder så att vattenledningar och anslutna anordningar inte fryser sönder
  • Att följa anvisningar från tillverkare, leverantör och installatör (för exempelvis båtar)
  • Att följa lagar och uppmaningar från myndigheter

Om du inte följer aktsamhetskraven kan din ersättning vid en eventuell skada sänkas. Men det är inte bara därför som vi tar upp de här kraven, utan de kan också förhindra att du drabbas av en skada.

Vill du veta mer?

Om du är osäker på vilka aktsamhetskrav som gäller, gå in och läs i villkoret till din försäkring eller kontakta oss på BSB försäkringar.