Varför BSB?

Personligt

Personlig, kundägd och lokal försäkringspartner

Lokalt

Det lokala valet i Bohuslän

Lokal placering och skadereglering

Attraktivt

Attraktiv premie och nöjda kunder

Vad ingår i grundförsäkringen?

Grund

Skada som uppkommer vid stöld och skadegörelse

Om någon skulle kräva dig på skadestånd kan du få ersättning.

Genom försäkringens rättsskydd kan du få ekonomisk hjälp om du skulle behöva anlita en advokat.

Vanliga frågor

Försäkringen är utformad efter hur du använder fastigheten, inte hur huset är byggt. Om du inte är mantalsskriven på husets adress ses det som ett fritidshus, och då passar en fritidshusförsäkring. Försäkringen för fritidshus är konstruerad med utgångspunkten att du redan har en försäkring för ditt permanentboende.

Det innebär att hela husets värde är försäkrat och att det inte finns något övre tak på hur stor ersättning du kan få vid en skada. Du kan se om försäkringen är till fullvärde i ditt försäkringsbrev.

Försäkringen gäller dig som äger ett fritidshus – och består av tre olika delar, som tillsammans ger ett brett och tryggt ekonomiskt skydd både när du bor i fritidshuset och när det står obevakat.

Sjöbodsförsäkringen gäller på den fastighet som anges i försäkringsbrevet.

Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen och betala premien. Du ska också tala om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss har förändrats.

Du är skyldig att följa de aktsamhetskrav som gäller för försäkringen och som framgår av försäkringsvillkoren. Aktsamhetskrav är regler som beskriver hur du ska ta hand om din egendom. Det kan till exempel vara att låsa dörrar till din bostad eller din bil.

Om du inte följer dessa regler kan du få lägre ersättning vid skada eller förlust. Läs om i aktsamhetskravenförsäkringsvillkoret. När en skada inträffat eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka hindra eller begränsa skadan

Du ska betala försäkringen inom 14 dagar från det att vi skickat fakturan till dig.

Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du inte längre har behov av försäkringen genom att höra av dig till oss. Du har i övriga fall rätt att säga upp försäkringen vid avtalstidens slut.

Viktigt att tänka på

För att försäkringen skall gälla även för brygga krävs det att du lägger till den i din Sjöbodsförsäkring. Försäkringen omfattar inte skador uppkommna av högvatten eller is.

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan skydda din sjöbod!