Äger du en fastighet i Bohuslän? Då är vår fastighetsförsäkring ett bra val. När du väljer BSB får du en personlig kontakt som har kunskap om vad du behöver gällande försäkringar.

Vi har en grundläggande fastighetsförsäkring, till den kan du addera en eller flera tilläggsförsäkringar för att skräddarsy skyddet så att det passar dig. Med en attraktiv premie, vår lokala placering och en personlig kontakt är det enkelt att stanna länge hos oss.

Vad ingår i grundförsäkringen?

Grund1

Skyddet för egendom innebär att din fastighetsförsäkring kan ge ersättning om något händer den försäkrade byggnaden. Skadeorsaker som berättigar till ersättning:

  • Brand, explosion och elskador, åsknedslag, skador av storm, hagel, jordskred och översvämning.
  • Stöld och skadegörelse vid inbrott och rån. Även vattenskador på grund av läckage från ledningssystem.
  • Skador på glas med en yta på mindre än fem kvadratmeter. Även skador som sker vid transport med dina egna fordon.

Fastighetsförsäkringen gäller för sanering och i vissa fall reparationer vid angrepp av husbock eller hästmyra.

Försäkringen gäller för bekämpning av bostadsohyra i byggnader som är tänkta att användas som bostäder, om detta är angivet på ditt försäkringsbrev.

Hyresförlustförsäkringen gäller om du efter ersättningsbar egendomsskada, eller vid oförutsett avbrott i tillförsel av el, vatten, gas eller värme, enligt lag måste reducera hyran för uthyrda lägenheter och lokaler. Försäkringen lämnar också ersättning, dock maximalt 10 prisbasbelopp, om tillträde till fastigheten hindras genom avspärrning beordrad av Räddningstjänst eller Polismyndighet. Försäkringen ersätter dina hyresförluster under högst 24 månader.

Den här delen av din fastighetsförsäkring omfattar skadestånd för person- eller sakskador som uppstår i samband med den försäkrade verksamheten eller genom fel hos de produkter som du i egenskap av fastighetsägare har levererat. Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. Högsta ersättning är tio miljoner kronor.

Komplettera med våra tilläggsförsäkringar

Tillägg

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador ("haverier") på system för värme, vatten, avlopp, gas och el i försäkrad byggnad.

Försäkringen betalar ombudskostnader i tvist som har samband med den försäkrade fastigheten.

Annat som kan ingå i fastighetsförsäkringen

Följande ingår i din fastighetsförsäkring, utan att du behöver tänka på att uppge beloppen vi nämner:


  • Om du har försäkrat en byggnad täcks automatiskt trädgård, tomt, kontorsinventarier och fastighetsinventarier upp till två prisbasbelopp.
  • Byggnader på mindre än 30 m2 ingår intill ett värde av 10 prisbasbelopp.
  • Ritningar, arkivmaterial och datamedia är försäkrade upp till två prisbasbelopp.
  • Pengar och värdehandlingar ersätts med upp till två prisbasbelopp. Det är under förutsättningen att de har förvarats i värdeskåp eller stulits vid rån eller överfall. I andra fall har du rätt till en ersättning med 20 procent av ett prisbasbelopp.
  • Arbetstagares egendom ersätts med upp till 20 procent av ett prisbasbelopp per person.
  • Om en skylt skadas kan du få en ersättning på upp till ett prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp i kronor som fastställs årligen av regeringen. Beloppet är tänkt att ge en indikation om prisutvecklingen i samhället. Det används ofta i samband med uträkningar inom bland annat försäkring, pension och beskattning.

Teckna en ny försäkring för din fastighet

Välj en fastighetsförsäkring från ett försäkringsbolag i Bohuslän, som förstår dina förutsättningar här på Västkusten. Med en personlig kontakt, snabba kontaktvägar och attraktiv premie är vi ovanligt lätta att ha att göra med.

Vill du veta mer?

Har du några frågor om vår försäkring för fastighet eller är du intresserad av ett kostnadsförslag – hör av dig till oss.